Overig

OVERIGE GEGEVENS

 • KvK : 32164963
 • BTW nr.: 117407562B01
 • VIV reg. nr. 1907225A
 • RBCZ lic. nr. 505063R
 • AGB-codes VEKTIS:  ·   07-87203  · 07-999646  · 90-040937

INFORMED CONSENT

Saskia Romeijn-Hofte is lid van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) en daarmee gehouden aan de VIV-praktijkcode en ethische code. De VIV is als enige beroepsvereniging ISO-gecertificeerd en in het bezit van het KIWA-Keurmerk Complementaire Zorg. Saskia zal u vragen voor behandeling/therapie een informed consent (toestemmingsverklaring) te ondertekenen. Heeft u een klacht over een behandeling en komen wij er samen niet uit dan kunt u een klacht indienen bij de VIV.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar saskia@dekiemcoaching.nl. Saskia Romeijn-Hofte zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘overige psychosociale therapie’ of ‘overige natuurgeneeskunde’
 • de kosten van het consult

Door vanaf 25 mei 2018 gebruik te maken van diensten van De Kiem Coaching, gaat u akkoord met dit vernieuwde beleid.

WKKGZ

Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld. Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben.”  Reglement Geschillencommissie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD

Vanaf 1 juli 2013 is de wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht.

Therapeuten die werkzaam zijn in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, politie en justitie zijn vanaf deze datum wettelijk verplicht zijn om een meldcode te gebruiken bij signalen en vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. Van hen wordt verwacht dat zij actief kindermishandeling en huiselijk geweld signaleren, zo nodig melden en tegengaan.

Dit betekent dat wanneer ik vanuit onze gesprekken of een andere bron signalen krijg dat mogelijk de veiligheid u of huisgenoten in het geding is, ik deze signalen serieus neem en verder met u (en zo nodig andere betrokkenen) bespreekbaar maak en in kaart breng. Wanneer de veiligheid van huisgenoten inderdaad in het geding blijkt te zijn en mijn hulp alleen niet voldoende is de veiligheid te waarborgen, dan zoek ik contact met een collega, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, of het Steunpunt Huiselijk geweld om te overleggen wat er moet gebeuren om de veiligheid te herstellen.