Overig

OVERIGE GEGEVENS

  • KvK : 32164963
  • BTW nr.: 117407562B01
  • VIV reg. nr. 1907225A
  • RBCZ lic. nr. 505063R
  • NIBIG reg. nr. 314148
  • AGB-codes VEKTIS:  ·   07-87203  · 07-999646  · 90-040937

 

INFORMED CONSENT

Saskia Romeijn-Hofte is lid van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) en daarmee gehouden aan de VIV-praktijkcode en ethische code. De VIV is als enige beroepsvereniging ISO-gecertificeerd en in het bezit van het KIWA-Keurmerk Complementaire Zorg. Saskia zal u vragen voor behandeling/therapie een informed consent (toestemmingsverklaring) te ondertekenen. Heeft u een klacht over een behandeling en komen wij er samen niet uit dan kunt u een klacht indienen bij de VIV.

 

WKKGZ

Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld. Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben.”  Reglement Geschillencommissie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD

Vanaf 1 juli 2013 is de wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht.

Therapeuten die werkzaam zijn in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, politie en justitie zijn vanaf deze datum wettelijk verplicht zijn om een meldcode te gebruiken bij signalen en vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. Van hen wordt verwacht dat zij actief kindermishandeling en huiselijk geweld signaleren, zo nodig melden en tegengaan.

Dit betekent dat wanneer ik vanuit onze gesprekken of een andere bron signalen krijg dat mogelijk de veiligheid u of huisgenoten in het geding is, ik deze signalen serieus neem en verder met u (en zo nodig andere betrokkenen) bespreekbaar maak en in kaart breng. Wanneer de veiligheid van huisgenoten inderdaad in het geding blijkt te zijn en mijn hulp alleen niet voldoende is de veiligheid te waarborgen, dan zoek ik contact met een collega, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, of het Steunpunt Huiselijk geweld om te overleggen wat er moet gebeuren om de veiligheid te herstellen.